Čo by ste mali vedieť

Je každá cukrovka rovnaká?

Diabetes mellitus (DM) nie je jedno ochorenie s jednoduchou príčinou a jednotnými prejavmi či jednotným spôsobom liečby. Práve naopak, ide o pomerne rôznorodú skupinu ochorení. Dokonca ani výskytom najpočetnejšia skupina - diabetes mellitus 2. typu, ktorý sa na celkovom výskyte podieľa viac ako 80 %, nepredstavuje iba jednu chorobu a dá sa predpokladať, že v blízkej budúcnosti sa z nej budú postupne vyčleňovať viaceré, bližšie charakterizované formy ochorenia.

Diabetes sa delí do štyroch typov (tabuľka). Najčastejšie sa však jedná o diabetes 1. a 2. typu.

Etiologická klasifikácia diabetes mellitus

I. Diabetes mellitus 1. typu  

(deštrukcia B-buniek zvyčajne vedúca k absolútnemu deficitu inzulínu): 

 • autoimunitne podmienený DM
 • idiopatický DM

II. Diabetes mellitus 2. typu  

(široké spektrum stavov od dominujúcej inzulínovej rezistencie s relatívnym nedostatkom inzulínu po dominujúci defekt sekrécie inzulínu s inzulínovou rezistenciou) 

III. Iné špecifické typy diabetes mellitus

A. Genetické defekty B-buniek:

 • chromozóm 20q, HNF-4α (MODY 1)
 • chromozóm  7p, glucokinase (MODY 2)
 • chromozóm 12q, HNF-1α (MODY 3)
 • chromozóm 13q, insulin promoter factor (MODY 4)
 • chromozóm 17q, HNF-1ß (MODY5)
 • chromozóm 2q, Neurogenic differentiation 1/b-cell e-box transactivator 2 (MODY 6)
 • mitochondriálna DNA
 • iné

B. Genetická porucha účinku inzulínu:

 • A-typ inzulínovej rezistencie
 • lepreuchaunizmus
 • Rabsonov-Mendenhallov syndróm
 • lipoatrofický DM
 • iné choroby

C. Choroby exokrinnej časti pankreasu:

 • pankreatitída
 • trauma - pankreatektómia
 • neoplázia
 • cystická fibróza
 • hemochromatóza
 • fibrokalkulózna pankreatopatia
 • iné

D. Endokrinopatie:

 • akromegália
 • Cushingov syndróm
 • glukagonóm
 • feochromocytóm
 • hypertyreóza
 • somatostatinóm
 • aldosteronóm
 • iné

E. Liekmi alebo chemicky indukovaný diabetes:

 • vakor
 • pentamidín
 • kyselina nikotínová
 • glukokortikoidy
 • hormóny štítnej žľazy
 • diazoxid
 • agonisty ß-adrenergných receptorov
 • tiazidy
 • dilantín
 • interferón α
 • iné

F. Infekcie:

 • kongenitálna rubeola
 • cytomegalovírus
 • iné

G. Zriedkavé formy autoimunitne podmieneného DM:

 • stiff-man syndróm
 • protilátky proti receptoru pre inzulín
 • iné

H. Iné genetické syndrómy s výskytom DM:

 • Downov syndróm
 • Klinefelterov syndróm
 • Turnerov syndróm
 • Wolframov syndróm
 • Friedreichova ataxia
 • Huntingtonova chorea
 • Lawrenceov-Moonov-Beidelov syndróm
 • myotonická dystrofia
 • porfýria
 • Praderov-Williho syndróm
 • iné

IV. Gestačný diabetes mellitus

 

Diabetes mellitus 1. typu

 • autoimunitne podmienený typ, kedy je príčinou porucha imunitného systému

Ak je základnou príčinou cukrovky nedostatočná resp. chýbajúca produkcia inzulínu hovoríme o diabetes mellitus 1. typu - DM1. Cukrovka 1. typu, ktorá vzniká hlavne u detí, dospievajúcich a mladých dospelých, tvorí 10-15 % z celkového počtu chorých s cukrovkou. Je zapríčinená nedostatočnou tvorbou inzulínu v B-bunkách pankreasu a vyžaduje si celoživotné podávanie inzulínu. Najčastejšou príčinou je zničenie B-buniek v rámci autoimunitného postihnutia, keď bunky vlastného imunitného obranného systému zodpovedné za obranu pred infekciou či ničenie nádorových buniek začnú ničiť aj bunky vlastného organizmu. Keďže B-bunky produkujú inzulín, následkom je chýbanie inzulínu v organizme. K takémuto pôsobeniu existuje vrodená (genetická) náchylnosť, preto sa cukrovka 1. typu vyskytuje častejšie v niektorých rodinách, zvlášť ak je postihnutý niekto z prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci). Proces vzniku DM obvykle aktivuje vonkajší  vyvolávajúci faktor (napr. vírusová infekcia). Ochorenie určitú dobu prebieha skryte a prejaví sa až po zničení kritického množstva B-buniek vysokou hladinou cukru v krvi. Priebeh ochorenia možno rozdeliť do piatich fáz: 1. štádium genetickej predispozície, 2. štádium aktivácie autoimunitného procesu (kľúčovú úlohu tu zohrávajú environmentálne faktory, najmä vírusy a toxíny), 3. štádium autoimunitných prejavov (začína sa deštrukcia B-buniek, zjavujú sa autoreaktívne T-lymfocyty a autoprotilátky), 4. štádium progresívnej straty sekrécie inzulínu, 5. klinický DM, ktorý sa manifestuje hyperglykémiou a ďalšími prejavmi.

Ochorenie sa často združuje s inými autoimunitnými chorobami (najčastejšie s autoimunitnou tyreopatiou, celiakiou alebo vitiligom).

Diabetes mellitus 2. typu

 • najčastejší typ – tvorí až 80 % prípadov
 • príčinou je obyčajne nesprávna životospráva

Diabetes mellitus 2. typu - DM2 vzniká hlavne v dospelom veku a postihuje 80-90 % z celkového počtu chorých na cukrovku. Je zapríčinená nedostatočnou citlivosťou tkanív organizmu na účinok inzulínu (tzv. inzulínovou rezistenciou) a čiastočným vyhasínaním tvorby inzulínu v B-bunkách pankreasu resp. funkčnou poruchou jeho uvoľňovania v priebehu času v odpovedi na potravu. Aj pri tomto type diabetu zohráva veľkú úlohu genetická predispozícia. Predispozičných génových variácií je veľa a prítomnosť aspoň jednej z nich je možné predpokladať prakticky u každého z nás. Spúšťačom ochorenia je hlavne nesprávny životný štýl, ako je nadmerný energetický príjem, konzumácia nezdravých potravín a nízka fyzická aktivita, ktoré vedú k priberaniu hmotnosti a obezite, sedavý spôsob života, stres, chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života a mnohé iné. Zvlášť nepriaznivý je centrálny (mužský, „jablkový“) typ obezity, ktorý vzniká nahromadením tuku hlavne vo vnútrobrušnej oblasti a oblasti podkožia trupu (brucha a hrudníka). Nadmerné množstvo tuku v organizme vedie k zhoršeniu účinku inzulínu, čím sa kompenzačne zvyšuje tvorba inzulínu, ktorý zase podporuje ukladanie tuku v tele. Vzniká tým bludný kruh. Zvyšuje sa aj hladina tukov v krvi a krvný tlak, čo sú spolu s cukrovkou ďalšie rizikové faktory vzniku závažných srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení.

Cukrovka 2. typu dlho prebieha skryte a hladiny cukru v krvi môžu byť dlhodobo zvýšené bez toho, aby pacient o tom vedel. Preto sa nezriedka môže zachytiť až v štádiu, keď sú prítomné chronické komplikácie ako dôsledok dlhodobo zvýšenej hladiny cukru v krvi.

Gestačný (tehotenský) diabetes mellitus

Gestačný diabetes mellitus (GDM) je akýkoľvek stupeň intolerancie glukózy, ktorý sa prvýkrát zistí počas tehotenstva. Tento pojem teda zahŕňa a nevylučuje ani nepoznanú poruchu tolerancie glukózy, ktorá predchádzala tehotnosť. Po skončení gravidity sa môže stav upraviť alebo pokračuje ako cukrovky typu 1 alebo 2. GDM sa väčšinou rozvinie v treťom trimestri. Komplikuje približne 4 % gravidít a predstavuje asi 90 % všetkých tehotností komplikovaných diabetom. Včasná detekcia tohto stavu je mimoriadne dôležitá, pretože prítomnosť DM počas gravidity zvyšuje riziko pre plod i pre matku (polyhydramnión, artériová hypertenzia, infekcie, sekcia, DM v budúcnosti). 

Iné špecifické typy diebetu

 • spôsobené napríklad genetickou poruchou, ochorením pankreasu, užívaním
 • niektorých liekov, niektorými infekciami, a pod.