Národný diabetologický program

Národný diabetologický program bol vypracovaný Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a je v súlade s výzvou Európskej únie k členských krajinám. Je zameraný na zníženie výskytu cukrovky formou prevencie, jej včasnú diagnózu formou aktívneho skríningu u rizikových skupín a včasnú liečbu cukrovky s cieľom oddialiť rozvoj komplikácií, zredukovať náklady na liečbu tohto ochorenia a zabezpečiť štandardizovanú starostlivosť.

Národný diabetologický program SDS a jeho hlavné konkrétne ciele:

  • Spomaliť incidenciu diabetes mellitus na Slovensku (merateľný parameter)
  • Oddialiť vznik komplikácií súvisiacich s diabetom (merateľný parameter)
  • Štandardizovať diagnosticko - terapeutické postupy s kvalitou zodpovedajúcou súčasným poznatkom medicíny s ohľadom na ovplyvňujúce faktory a ekonomické možnosti krajiny (merateľný parameter)
  • Zlepšiť výsledky v starostlivosti o diabetickú nohu, diabetickú retinopatiu a diabetickú nefropatiu  (merateľné parametre)
  • Vytvoriť Národný register diabetikov (zabezpečenie monitorovania stavu diabetu: epidemiologické ukazovatele, vývoj komplikácií, výsledky a efektivita liečby, výsledky a efektivita implementácie NDP, platforma pre  strategické rozhodnutia).
  • Efektívnejšie využívať finančné prostriedky vynaložené na liečbu diabetu (zlepšenie „cost-efektivity“).

Dôležité informácie: