Neliečená cukrovka

Očné komplikácie

Diabetes mellitus je najčastejším ochorením, ktoré spôsobuje slepotu. Riziko oslepnutia je u diabetikov 15-20x vyššie, ako u nediabetikov. Príznaky diabetickej retinopatie do 2 rokov po diagnostikovaní cukrovky sú prítomné len u 2-7 % diabetikov 1. typu a u približne 20 % diabetikov 2. typu, no po 25 rokoch trvania cukrovky má už 80-100 % diabetikov 1. aj 2. typu príznaky diabetickej retinopatie.

Cukrovka môže postihovať rôzne časti oka, avšak najčastejšie poškodzuje sietnicu, čo sa prejavuje charakteristickými zmenami. Postihnuté sú predovšetkým sietnicové vlásočnice (kapiláry). Postihnutie sa môže prejaviť vznikom malých vydutín na tepnách sietnice a tvorbou nových ciev, ako aj drobným krvácaním do sietnice následkom prasknutia spomenutých malých vydutín. Neskôr môže na sietnici dôjsť k novotvorbe ciev, zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť až do úplnej slepoty.

Diabetická retinopatia nebolí. Až v najpokročilejších štádiách diabetickej retinopatie môže vzniknúť bolestivý druhotný zelený zákal. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza, ak vznikne opuch v oblasti žltej škvrny, pretože funkcia žltej škvrny je dôležitá pre ostré videnie. Zhoršovanie zraku u diabetika znamená už prítomnosť značne pokročilých diabetických zmien na očnom pozadí. Novotvorené cievy nespôsobujú žiadne subjektívne obtiaže, pokiaľ neprasknú a nevznikne krvný výron do sklovca. Krvný výron spôsobí náhle zmeny videnia.

V prevencii rozvoja diabetickej retinopatie sa uplatňuje optimálna glykemická kontrola, kontrola krvného tlaku, pravidelný skríning (preventívne vyšetrenia).