Pacientske organizácie

Zväz diabetikov Slovenska (ďalej ZDS)

Hlavným zameraním ZDS je presadzovanie záujmov a potrieb občanov s diagnózou diabetes mellitus – ako pacientov aj ako spotrebiteľov, obhajovať ich záujmy, prehlbovať výchovu a vzdelávanie s cieľom zabezpečiť u diabetikov čo najlepšiu kompenzáciu ochorenia, ktorého zmyslom je oddialenie, resp. zabránenie chronických komplikácií (amputácia dolných končatín, slepota, infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a pod.). Jedným z hlavných poslaní ZDS je vzdelávanie, výchova, základné a špecializované sociálne poradenstvo, poskytovanie sociálnych služieb, organizovanie rekondično-rehabilitačných a integračných pobytov, reklamno - propagačných podujatí atď.. Zastupujeme záujmy a potreby nielen našich členov, ale všetkých diabetikov na Slovensku.

Činnosť ZDS:

 • reprezentujeme našu prácu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
 • obhajujeme záujmy diabetikov na úrovni ministerstiev, zdravotných poisťovní a pod. v oblasti cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia,
 • prezentujeme našu prácu v médiách na celoslovenskej a na regionálnej úrovni,
 • úzko spolupracujeme so Strednými zdravotníckymi školami, Slovenskou humanitnou radou, Slovenskou diabetologickou spoločnosťou, mestskými úradmi v jednotlivých mestách, vyššími územnými celkami,
 • pre detských diabetikov organizujeme každoročne rekondično – integračné a rehabilitačné pobyty,
 • organizujeme rekondično – integračné a rehabilitačné pobyty pre približne 300 dospelých diabetikov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • už osem rokov meriame hladinu cukru v krvi u tretiakov na základných školách v Michalovciach, takýchto meraní sa už urobilo 3987, pričom nejde len o merania, lebo rodič pred odberom podpisuje súhlas k nemu s informáciou o diabetes mellitus a jeho prevencii,
 • meriame glykémiu u dospelej populácie,
 • organizujeme medzinárodné celoslovenské stretnutia diabetikov a širokej verejnosti pod názvom Diabetologický deň a Festival diabetu s odbornými prednáškami z oblasti liečby cukrovky, sociálneho a zdravotného zabezpečenia diabetikov s dôrazom na potrebu kvalitnej edukácie,
 • pri príležitosti Svetového dňa diabetu organizujeme na základe výzvy Medzinárodnej diabetologickej organizácie „Pochod proti diabetu“,
 • ako prví na svete vychovávame vysokoškolsky vzdelaných profesionálov v oblasti sociálnej práce s edukáciou klientov s diabetes mellitus nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, máme už absolventov bakalárskeho štúdia a v tomto školskom roku končia títo študenti magisterské štúdium, vzdelávanie pokračuje druhým rokom aj v ďalšom bakalárskom štúdiu,
 • každoročne meriame glykémiu v nákupných centrách Tesco počas štyroch adventných týždňov, urobíme ročne cez 30 000 kontrolných odberov,
 • medzi nami je diabetik, čo zdolal Pamír, diabetička čo beháva maratón, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a pod..

Dôležité informácie: